Jdi na obsah Jdi na menu
 

VZDĚLÁVACÍ  OBSAH  TANEČNÍHO  OBORU

A)  Charakteristika tanečního oboru

Taneční obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní. Každému žákovi – podle míry jeho schopností a zájmu – poskytuje základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník při nejrůznějších neprofesionálních aktivitách, v povoláních, pro která je kultura pohybu vhodným předpokladem, případně pokračovat v dalším studiu směřujícím k profesionálnímu působení.

Vzdělávání v tanečním oboru žáka seznamuje se stavbou i strukturou lidského těla, zákonitostmi pohybu a poskytuje mu orientaci v různých oblastech spojených s tanečním projevem a kulturou pohybu.

Vzdělávací obsah tanečního oboru je členěn do dvou vzájemně provázaných a podmiňujících se oblastí – Taneční tvorba a interpretace (seznámení s tanečními technikami) a Recepce a reflexe tanečního umění (porozumění obsahu uměleckého díla, jeho hodnocení, pochopení tanečního umění v souvislostech, hodnocení prováděného pohybu i uměleckého projevu). Škola rozvíjí osobnost žáka, jeho schopnost neverbálně komunikovat, jeho tvořivost i přístup k experimentu.

Škola je zaměřená především na „Performing arts“ - vyučovací předměty: klasická taneční technika, moderní tanec, taneční praxe. Základem studia je klasická taneční technika, které se žáci věnují po celou dobu studia. Na ní postupně navazují moderní taneční techniky tohoto a minulého století. Okrajově se žáci seznamují i se základy lidového tance.

Žáci 7. ročníku I. stupně a žáci II. stupně jsou seznámeni se současnými tanečními trendy (Street dance). Žáci jsou rozděleni do skupin (tanečních tříd, relativně stálých tanečních skupin), dle věku a také dle fyzických dispozic a výkonnosti. Během školního roku se taneční třídy také věnují nácviku originálních a přiměřeně náročných choreografií, se kterými se pak účastní tanečních soutěží. Tyto soutěže převážně organizuje Svaz učitelů tance.

B) Podmínky pro výuku tanečního oboru

Taneční obor vyučujeme v tanečním sále, který je určen pro výuku tance. Je vybaven zrcadlovými stěnami, ozvučovací technikou a technikou pro nahrávání obrazového záznamu.

C) Přijímání žáků ke studiu

Uchazeči o studium tanečního oboru jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky. Termín zkoušek vždy zveřejňuje škola s časovým předstihem. Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku. Uchazeči, kteří překročili věk 7 let pro první stupeň a 14 let pro druhý stupeň studia, mohou být podle výsledku talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků základního studia.

D) Organizace výuky

Etapy výuky - Výuka žáků probíhá ve třech etapách:

Přípravném studiu pro děti ve věku 5 – 7 let

Základní studiu I. stupně pro děti a mládež ve věku 7 – 14 let

Základní studiu II. stupně pro mládež ve věku 14 – 18 let

Zařazení žáků do jednotlivých stupňů a ročníků je orientační.

Žáci (jednak mladší, talentovaní, jednak starší, kteří nastoupí ke studiu po 7. roce věku) jsou zařazováni do jednotlivých ročníků podle momentálního stupně tanečního rozvoje a schopnosti užívat v souladu s hudbou taneční výrazové prostředky k vyjádření pocitů, myšlenek, sdělení.

Pokud talentovaný nebo starší žák prokáže mimořádný taneční rozvoj splněním výstupů dalšího ročníku, může ročník nebo ročníky „přeskočit“ a být od září příštího roku zapsán do ročníku, kam by patřil na základě svého tanečního rozvoje.

E) Formy výuky

Kolektivní (ve skupině do 15 žáků, početnější třídy jsou vytvářeny za účelem tvorby choreografií). Do tanečních formací mohou být zařazováni současně žáci I. a II. stupně, bez ohledu na věk, podstatná je taneční vyspělost a schopnost komunikovat v dané sociální skupině.

F) Použití hudby

Pro taneční práci v hodině a tvorbu choreografií je použita reprodukovaná hudba a klavírní korepetice.

Přípravné studium

Studijní zaměření Základní taneční průprava

Příprava pro tanec

V přípravné taneční výchově je hravou formou podchycen zájem dětí o tanec. Učitel postupně podněcuje jejich tvořivost a pomalu rozvíjí jejich taneční schopnosti a dovednosti, žáci získávají koordinaci a flexibilitu těla a postupně se u nich rozvíjí pohybová paměť.

Studijní zaměření Performing ATS

Žák cíleně „objevuje“ a pochopí anatomii a funkčnost svého těla, postupně své tělo ovládá, uvědoměle používá jednotlivé svaly a ovládá správné taneční držení. Prochází výukou jednotlivých tanečních stylů a technik, ovládá základní prvky klasického baletu. Učí se vědomě užívat výrazové a taneční prostředky. S tanečním kolektivem nastuduje postupně choreografie, které jsou veřejně prezentovány. Žák se učí choreografie i jeiich provedení věcně hodnotit a nakonec i spoluvytváří choreografii jako celek.

Vyučovací předmět -  Klasická taneční technika

V rámci předmětu Klasická taneční technika žáci postupně ovládnou prvky a řád klasického baletu, tyto prvky pojmenují a užívají baletní terminologii.

Vyučovací předmět -  Taneční praxe

Vyučovací předmět Taneční praxe se zaměřuje na tvorbu a procvičování jednoduchých tanečních variací a na nácvik choreografií pro veřejnou prezentaci. Žáci se učí porozumět tanečnímu dílu, posoudit kvalitu choreografie i kvalitu jejího provedení. Žáci se učí formovat své názory – jsou vedeni k hodnocení díla i jejího provedení a sebehodnocení.

Vyučovací předmět - Moderní tanec

Moderní tanec je složen z tanečních technik vytvořených během 20. století. V průběhu studia žák získává a osvojuje si základní pohyby těchto technik.

img_1074.jpg img_1599.jpg

img_1142.jpg img_1642.jpg

img_1649.jpg img_0189.jpg

  dsc04951.jpg dsc04950.jpg